Rota przysięgi i statut Związku Podhalan

Rota przysięgi

Wpatrzony w krzyż i sztandar, uroczyście ślubuję być rzetelnym członkiem Związku Podhalan.
Będę sumiennie wypełniał obowiązki statutowe, dbał o zachowanie tradycji i piękno rodnej ziemi, o jej szlachetny rozwój duchowy materialny. Dołożę starań do umocnienia godności człowieka, rodziny, ziemi ojców i niepodległości Polski.
Tak mi dopomóż Bóg!

Statut Związku Podhalan

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Związek Podhalan, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym.

§2

1. Siedzibą Związku jest Dom Podhalański im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera i Władysława Orkana w Ludźmierzu. Biuro Zarządu Głównego może znajdować się w miejscu zamieszkania lub działalności Prezesa Zarządu Głównego.

2. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia ogniw organizacyjnych poza granicami kraju.

4. Związek może przystępować do związków i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

§3

1. Związek ma prawo zakładania oddziałów i ognisk wg zasad organizacyjnych, określonych w niniejszym statucie.

2. Zarząd Główny, a także poszczególne Zarządy Oddziałów Związku posiadają każdy własną odrębną osobowość prawną przy odpowiednim uwzględnieniu treści § 34 ust. 2 i Przepisów przejściowych i końcowych statutu.

3. Zarząd Główny Związku używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem Związek Podhalan Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i Ognisk tylko podłużnej.

§4

1. Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Związek może posiadać sztandary oraz odznakę członkowską.

3. Związek jest organizacją pożytku publicznego.

II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Naczelnym celem Związku jest:

- Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców regionu oraz kulturalny i materialny jego rozwój.

- Duchowych i materialnych wartości krajobrazu środowiska naturalnego regionu.

- Inne szczegółowe cele i zadania Związku określa Deklaracja programowa.

§6

Związek realizuje swoje zadania i cele poprzez:

a) Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej.

b) Tworzenie ośrodków swojszczyzny, oświaty i kultury.

c) Organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, form pracy świetlicowej i bibliotekarskiej, wycieczek krajoznawczych, zwalczanie alkoholizmu i innych przejawów zła społecznego.

d) Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem.

e) Wydawanie własnych publikacji.

f) Udzielanie pomocy kształcącej się młodzieży góralskiej.

g) Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach społeczno-kulturalnych w kraju i za granicą.

h) Zakładanie placówek etnograficznych i muzealnych dokumentujących kulturę regionu.

i) Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe.

j) Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz handlowych w celu pozyskania funduszy na realizację zadań statutowych.

k) Czynne uczestnictwo w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§8

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości, która spełnia następujące warunki:

a ukończyła 18 rok życia,

b) jest związana pochodzeniem, działalnością lub zainteresowaniami z terenem działania Związku.

c) zgłosiła na piśmie deklarację przystąpienia do Związku podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.

2. O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd właściwego Oddziału .

W razie odmowy zainteresowany może odwołać się do Zarządu Głównego w ciągu 14 dni. Zarząd Główny winien odwołanie załatwić na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później  niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania odwołania. Uchwała Zarządu Głównego wraz z uzasadnienie jest ostateczna.

§9

1. Małoletni powyżej lat 12 mogą być przyjmowani w poczet członków Związku za zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Małoletnim członkom Związku nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Związku.

3. Ograniczenie czynnego i biernego prawa wyborczego nie dotyczy wyboru do władz komórek organizacyjnych, skupiających wyłącznie członków małoletnich.

§10

1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna uznająca statut, deklarująca pomoc materialną i finansową, oraz popierająca działalność Związku.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału.

§11

1. W uznaniu zasług członek Związku Podhalan może otrzymać tytuły:

a) Członek Honorowy Związku Podhalan.

b) Zasłużony dla Związku Podhalan.

Propozycje nadania tytułu składają Zarządy Oddziałów, rozpatruje je Kapituła Odznaczeń, a nadaje na jej wniosek Zjazd Podhalan.

(Kapitułę Odznaczeń powołuje Zarząd Główny: patrz § 24, ust. 2, lit. o).

c) Zasłużony dla Kultury Podhalańskiej.

d) Zasłużony dla Oddziału Związku Podhalan. Tytuł nadaje na wniosek Zarządu Oddziału Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Zjazd Podhalan, a między Zjazdami – Zarząd Główny na  plenarnym posiedzeniu (po rozpatrzeniu przez Kapitułę Odznaczeń), mają prawo przyznać dyplomy uznania za:

- Zasługi dla Kultury Podhalańskiej (także dla osób nie będących członkami Związku).

§12

1. Każdy członek Związku ma prawo do:

a) Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu macierzystego Ogniska i Oddziału.

b) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.

c) Korzystania z urządzeń Związku zgodnie z zasadami regulaminowymi.

d) Noszenie odznaki Związku przy równoczesnym posiadaniu ważnej legitymacji członkowskiej.

2. Członka Związku obowiązuje:

a) Praca dla dobra Związku poprzez realizację jego celów i zadań.

b) Propagowanie idei i haseł Związku, oraz zjednywanie mu nowych członków.

c  Przestrzeganie statutu, regulaminu oraz uchwał władz Związku.

d) Regularne płacenie składek członkowskich.

§13

1. Utrata praw członkowskich następuje przez:

a) wystąpienie ze Związku, zgłoszone pisemnie właściwemu Zarządowi Ogniska lub Oddziału,

b) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu lub Oddziału lub Ogniska powziętej zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami przez okres co najmniej jednego roku,

c) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału powziętej większością 2/3 głosów,

d) utrata zdolności do działań prawnych.

2. Uchwała Zarządu Oddziału o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem, winna być pisemnie podana do wiadomości skreślonemu lub wykluczonemu.

3. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu lub wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego. Przy wnoszeniu i rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednie przepisy §8 ust. 2. Do czasu uprawomocnienia się uchwały Zarządu Oddziału (Ogniska) zainteresowany podlega zawieszeniu w prawach członka. (Uzasadnienie: taka formuła uwzględnia przypadek gdy zainteresowany nie wniesie odwołania ).

IV. WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§14

1. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zjazd Podhalan.

2. Zarząd Oddziału może z ważnych powodów obniżyć wysokość lub zwolnić członków zwyczajnych z ustalonej przez Zjazd Podhalan składki członkowskiej.

3. Składki członkowskie oraz wpisowe od członków związku przyjmuje Zarząd Ogniska lub Oddziału przekazując 25% składek od każdego członka niezależnie od zwolnień Zarządowi Głównemu do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

4. Składki członkowskie i wpisowe od członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Ogniska.

5. Członkowie Honorowi Związku i Kapelani są zwolnieni z płacenia składek.

V. USTRÓJ I WŁADZE ZWIĄZKU

§15

1. Schemat organizacyjny jest następujący:

a) Władze Naczelne Związku,

b) Oddziały Związku,

c) Ogniska Związku.

2. Władzami Naczelnymi Związku są:

a) Zjazd Podhalan,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Główny Sąd Koleżeński.

3. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału,

d) Sąd Koleżeński Oddziału.

4. Władzą Ogniska jest Zarząd Ogniska.

A. ZJAZD PODHALAN

§16

1. Zjazd Podhalan jest najwyższą władzą Związku. Może on być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. W Zjeździe Podhalan biorą udział :

a) Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów w ilości 10% ogólnej liczby członków Oddziału. Mandat delegata może być wykorzystany tylko osobiście. Zastępstwa są niedopuszczalne.

b) Z głosem doradczym – Członkowie Honorowi, oraz nie posiadający mandatu delegata członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

c) Członkom – osobom prawnym przysługuje jeden głos.

§17

1. Zwyczajny Zjazd Podhalan jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy lata.

2.Do kompetencji Zjazdu należy:

a) Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Podhalan.

b) Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

c) Ocena realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu Podhalan.

d) Udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

e) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego.

f) Podejmowanie uchwał programowych Związku.

g) Uchwalanie statutu Związku i jego zmian.

h) Wybór władz Związku spośród delegatów na Zjazd:

- Prezesa Związku,

- 13-osobowego Prezydium Zarządu Głównego,

- Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

i) Podejmowanie w głosowaniu tajnych uchwał o rozwiązaniu Związku.

j) Podejmowanie decyzji o likwidacji Związku, oraz we wszystkich sprawach, które wymagają uchwały Zjazdu Podhalan.

k) Ustalenie miejsc najbliższego zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.

§ 18

1.Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan zwołuje się:

a) na mocy uchwały zwyczajnego Zjazdu Podhalan,

b) z inicjatywy Zarządu Głównego lub na umotywowany wniosek Zarządu Oddziału,

c) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Związku.

2. Nadzwyczajny Zjazd Podhalan załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.

§ 19

1. Uchwały Zjazdu Podhalan są ważne, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały dotyczące statutu lub jego zmian, rozwiązania i likwidacji Związku wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Wszelkie uchwały na Zjeździe Podhalan zapadają w tajnym lub jawnym głosowaniu, o czym decyduje każdorazowo Zjazd Podhalan.

W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach:

- wyboru władz Związku,

- rozwiązania i likwidacji Związku.

§ 20

Obradami Zjazdu Podhalan kieruje według uchwalonego regulaminu obrad, przewodniczący Zjazdu lub zastępca przewodniczącego Zjazdu wybrani z pośród delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie Zjazd wybiera sekretarza Zjazdu. Z obrad Zjazdu spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza oraz protokolantów.

B. ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU PODHALAN

§ 21

Zarząd Główny jest naczelnym organem zarządzającym Związku, kieruje jego działalnością, za którą odpowiada przed Zjazdem Podhalan.

§ 22

1. Zarząd Główny składa się z 14-osobowego Prezydium wybranego przez Zjazd Podhalan, a także Kapelanów Związku w liczbie 3, powołanych przez Zarząd Główny, oraz Prezesów Oddziałów Związku lub ich zastępców.

2. Prezydium Zarządu Głównego tworzy:

a) Prezes Związku Podhalan

b) Wiceprezesi w liczbie 2

c) Sekretarz i jego zastępca

d) Skarbnik i jego zastępca

e) Chorąży i jego zastępcy w liczbie 2

f) Członkowie Prezydium w liczbie 4

3. Prezesem Zarządu Głównego jest Prezes Związku.

4. W razie ustąpienia członka Prezydium Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji na jego miejsce wchodzi zastępca członka, który w toku wyborów na Zjeździe Podhalan uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 23

Zarząd Główny działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

1. Posiedzenia plenarne odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd Główny można powołać komisję lub zespoły problemowe stałe i doraźne określając ich skład i kompetencje.

2. W posiedzeniu Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi Związku Podhalan.

3. Prezes Zarządu Głównego może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.

§ 24

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) Reprezentowanie Związku Podhalan przez Prezesa i Sekretarza lub ich zastępców.

b) Kierowanie sprawami Związku zgodnie ze statutem.

c) Wykonywanie wytycznych i uchwał Zjazdu Podhalan.

d) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Podhalan i przygotowywanie projektów regulaminu obrad.

e) Opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, regulaminów wewnętrznych, sprawozdań.

f) Gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach określonych statutem.

g) Obrona interesów Związku w urzędach i sądach oraz udzielania stosownych pełnomocnictw.

h) Zakładanie Oddziałów Związku i zatwierdzanie terytorialnego zasięgu ich działania.

i) Podejmowanie decyzji o likwidacji Oddziałów Związku.

j) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Oddziałów i Ognisk.

k) Rozpatrywanie i zatwierdzanie lub uchylanie decyzji podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z § 25 ust. 1 statutu w sprawach nie cierpiących zwłoki, a mieszczących się w kompetencjach Zarządu Głównego

l) Powoływanie Kapelanów Związku.

m) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Związku Podhalan.

n) Zawieszanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwał Walnych Zgromadzeń sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami statutu.

o) Powoływanie Kapituły Odznaczeń.

p) W okresie między Zjazdami przyznawanie dyplomów za Zasługi dla Kultury Podhalańskiej.

r) Prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

s) Powoływanie Pocztu Sztandarowego w składzie: Chorąży oraz dwóch Przybocznych i trzech ich zastępców. Zadaniem Pocztu Sztandarowego Zarządu Głównego Związku Podhalan jest uczestniczenie ze sztandarem Zarządu w uroczystościach związkowych, troska o sztandar i dokonywania w własnym zakresie drobnych napraw sztandaru, a także współpraca z Pocztami Sztandarowymi Oddziałów.

t) Sporządzanie sprawozdań z działalności wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 25

1. Prezydium Zarządu Głównego może w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmować decyzje mieszczące się w kompetencjach Zarządu Głównego.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 26

Z obrad Zarządu Głównego i Prezydium spisuje się protokoły podpisane przez Prezesa Związku, Sekretarza i Protokolanta.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Główna Komisja Rewizyjna, naczelny organ kontrolny Związku, składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd Podhalan na okres kadencji.

2. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca członka, który w toku wyborów uzyskał kolejno największą ilość głosów.

3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:

- przewodniczącego

- zastępcę przewodniczącego

- sekretarza.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Związku ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 28

Do kompetencji i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Nadzór nad działalnością organizacyjną i finansową Związku oraz nad gospodarką majątkiem Związku.

2. Przeprowadzenie co najmniej 3 razy w ciągu kadencji kontroli Zarządu Głównego i jego organów  w zakresie spraw określonych pkt. 1.

3. Wydawanie zaleceń mających na celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Żądanie w uzasadnionych przypadkach zwołania przez Zarząd Główny nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.

5. Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności i zgłoszenie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi Głównemu.

6. Aktualizacja regulaminów działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

7. Nadzór na działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

§ 29

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium. Mają oni prawo żądania wyjaśnień od tych organów w sprawach i określonych kompetencjami Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd Podhalan na okres kadencji.

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona:

- przewodniczącego,

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza.

3. W razie ustąpienia w toku kadencji członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, wchodzi na jego miejsce zastępca, który w wyniku wyborów uzyskał kolejno największą ilość głosów.

§ 31

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz centralnych oraz zarzutów o charakterze honorowym w sporach związanych z działalnością Związku.

2. Rozstrzyganie sporów między Zarządem Głównym a Oddziałami powstałych na tle nie przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Związku.

3. Załatwianie odwołań od uchwał Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

4. Aktualizacja regulaminów działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zjazdowi Podhalan.

5. Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności.

§ 32

1. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępcę.

2. Od uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego, mocą której załatwiono sprawę w I instancji służy odwołanie do Zjazdu Podhalan. Odwołanie składa się za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

3. Uchwała Głównego Sądu Koleżeńskiego załatwiające sprawy w trybie odwoławczym od uchwały Sądów Koleżeńskich Oddziałów są ostateczne.

§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

- upomnienie,

- zawieszenie w prawach członka Związku,

- wykluczenie ze Związku.

2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Podhalan do 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem Zarządu Głównego.

3. Postępowanie proceduralne oraz tryb odwołania od orzeczeń Głównego Sądu

Koleżeńskiego ustala Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.

VI. ODDZIAŁY I OGNISKA

§ 34

1. Do powołania Oddziału wymagana jest ilość najmniej 20–tu członków, a do powołania Ogniska 5–ciu członków Związku.

2. Podstawowe zadania i cele Związku wyszczególnione w § 5 i 6 statutu realizowane są głównie przez Oddziały i Ogniska Związku. Założeniem pracy Oddziałów i Ognisk winna być ambicja społeczno-kulturalna działania na rzecz własnej miejscowości, środowiska i regionu, a tym samym Polski. W pracy tej Oddziały i Ogniska są całkowicie niezależne. Oddziały mogą podjąć starania o uzyskanie osobowości prawnej po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego. W ramach własnej osobowości prawnej Oddziały mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz własne rozliczenia finansowe.

3. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne. Biorą w nim udział z głosem decydującym członkowie Oddziału.

4. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Związku /Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego/ nie będącymi członkami Oddziału.

§35

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na 3 lata.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie i odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) wybór władz Oddziału / Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego/ oraz wybór delegatów na Zjazd Podhalan,

f) uchwalenie wniosków i postulatów do załatwiania przez władze naczelne

Związku.

§36

1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Oddziału przysługuje tylko tym członkom, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż jeden rok, co stwierdza skarbnik.

2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Oddziału winno być wykorzystane osobiście. Zastępstwa są niedopuszczalne.

§37

Przepisy w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału lub Ogniska, dotyczące toku obrad oraz sposobu głosowania przy podejmowaniu uchwał i wyborów stosuje się odpowiednio do Rozdziału A Statutu pt. „Zjazd Podhalan”.

§ 38

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, chorążego i 2-5 członków, oraz Kapelana Oddziału, powoływanego przez Zarząd Oddziału, a mianowanego przez Prezesa Związku. W skład Zarządu Oddziału wchodzą także Prezesi Ognisk, które podlegają organizacyjne Oddziałowi.

2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.

3. Prezes Zarządu Oddziału może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa lub jego zastępcę i sekretarza.

b) Kierowanie sprawami Oddziału.

c) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Związku.

d) Występowanie do Zarządu Głównego w uzasadnionych przypadkach o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.

e) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.

f) Sporządzanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do wiadomości Zarządowi Głównemu.

g) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

h) Zarządzanie i administrowanie majątkiem Związku w granicach i na zasadach określonych przez statut.

i) Powoływanie Pocztu Sztandarowego w składzie: Chorąży, dwaj przyboczni i dwaj zastępcy Chorążego.

j) Składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu.

k) Składanie do Kapituły Odznaczeń przy Zarządzie Głównym propozycji nadania szczególnie wyróżniającym się działaczom – tytułów i dyplomów.

l) Przyznawanie dyplomów uznania za działalność w Oddziale zasługującym na to członkom Oddziału.

§ 40

Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 41

1. Prezes, zastępca Prezesa, sekretarz, skarbnik tworzą Prezydium Zarządu, które może w składzie co najmniej trzyosobowym podejmować uchwały w sprawach należących do Oddziału.

2. Przepisy dotyczące zatwierdzenia uchwał, sposobu ich podejmowania i ważności określone dla Prezydium Zarządu Głównego, stosuje się odpowiednio dla Prezydium Zarządu Oddziału.

§ 42

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z:

- przewodniczącego,

- zastępcy przewodniczącego,

- trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu zarządzającego Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą zostać osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Przy uzupełnianiu składu Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy o uzupełnieniu składu Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 43

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.

§ 44

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z:

- przewodniczącego,

- zastępcy przewodniczącego,

- trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

2. Przy uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy o uzupełnieniu składu Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 45

Zakres kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin opracowany przez Główny Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.

§ 46

1. Ognisko jest najmniejszą komórką organizacyjną Związku.

2. Ognisko podporządkowane jest wybranemu przez siebie Oddziałowi Związku.

3. Ognisko wybiera swój Zarząd w składzie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Jeżeli Ognisko liczy więcej niż 10 członków Walne Zgromadzenie Ogniska może wybrać w skład Zarządu Ogniska jednego wiceprezesa i 2 członków Zarządu.

4. Prezes Ogniska wchodzi w skład Zarządu Oddziału.

5. Ognisko prowadzi działalność, odbywa okresowe zebrania członków podobnie jak Oddziały oraz wybiera Delegatów na Zjazd Podhalan w ilości 10% ogólnej liczby członków Ogniska. Uprawnione jest do zgłaszania poprzez Zarządy Oddziały, wniosków do Kapituły Odznaczeń o nadanie odznaczeń.

6. Kadencja Zarządu Ogniska trwa 3 lata.

VII. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 47

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Związku.

2. Nieruchomości te znajdują się na terenie działania poszczególnych Oddziałów, mogą być na podstawie uchwały i umowy Zarząd Głównego przekazane w użytkowanie Oddziału przy określeniu ich warunków.

3. Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 48

1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu Głównego podpisuje Prezes Związku oraz Sekretarz lub Skarbnik Zarządu Głównego, w imieniu Oddziału - Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Oddziału, a w imieniu Ogniska - Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Ogniska.

2. Związek prowadzi rachunkowość i ewidencję majątkową zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi państwowych organów nadzorczych.

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 49

1. Nie wolno łączyć stanowisk: Prezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Oddziału.

2. Oddziały, które w dniu zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy statutu uchwalonego na XLI Zjeździe Podhalan posiadały osobowość prawną, zachowują ją w dalszym ciągu.

3. Majątek uzyskany przez Oddziały w okresie ubiegłym stanowi własność tychże Oddziałów.

4. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Zjazdu Podhalan, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 50

1. Wniosek o rozwiązanie i likwidację Związku nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Głównego najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Zjazdu Podhalan i winien być umieszczony w porządku dziennym obrad.

2. Rozwiązanie i likwidacja Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Podhalan, powziętej większością głosów 2/3 delegatów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Uchwała Zjazdu Podhalan o rozwiązaniu i likwidacji Związku winna określać przeznaczenie pozostałego po nim majątku zgodnie z decyzjami poszczególnych Oddziałów, których majątek ten stanowi własność w ramach posiadanej przez nie osobowości prawnej.

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził powyższy Statut Zarządy Głównego Związku Podhalan, po uchwaleniu zmian został zarejestrowany postanowieniem z dnia 22.02.2005 r.

POWRÓT DO GÓRY