Pomoc charytatywna w naszej parafii

"W parafii na miarę swoich możliwości spieszono z pomocą wszystkim potrzebującym. W początkach parafii akcja ta spoczywała wyłącznie na duszpasterzu. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, akcja charytatywna przyjęła bardziej zorganizowane formy. W ślad za założonym przez księcia bp A. S. Sapiehę Ratunkowym Komitetem Biskupim w Krakowie, w roku 1924 w Skomielnej Białej ks. Franciszek Baniewski założył Komitet Parafialny. Stawiał on sobie za cel wspomaganie ubogich, na którą to działalność zdobywał fundusze przez co miesięczną składkę w pierwszą niedzielę miesiąca na sumie1. O jego działalności w parafii nie można wiele powiedzieć gdyż nie zachowały się materiały źródłowe.
     Odrodzenie Komitetu nastąpiło w 1931 roku po odezwie ks. Metropolity wzywającej do niesienia pomocy biednym. Przewodniczącym Komitetu parafialnego został ks. Michał Sitarz, zastępcą Piotr Handzel, a członkami Honorata Kołpak, Franciszek Słowiak, Terezja Słowiak, Jan Bal. Komitet postawił sobie za cel udzielenie pomocy na miarę miejscowych możliwości. Zbierane były więc datki pieniężne na biednych, ziemniaki, zboże, odzież - w zależności co kto mógł ofiarować2. Po uformowaniu komitetu sporządzono listę 15 najbardziej potrzebujących pomocy osób. Najczęściej były to osoby samotne, opuszczone i kalekie3. W ciągu każdego roku organizowano dwie akcje. Jedną jesienią by zaopatrzyć potrzebujących na zimę, oraz na wiosnę. Do końca listopada 1931 r.zebrano ponad 1,5 t ziemniaków, trochę zboża, odzieży, oraz 65 zł uzyskane w czasie kościelnych składek. Dary te zostały rozdzielone wśród wspomnianych 15 osób4. Druga akcja prowadzona była na wiosnę przed świętami Wielkanocnymi i w następnych latach obejmowała większą liczbę osób5. W późniejszym czasie do akcji charytatywnej włączyło się Koło Miłosierdzia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którego druhowie i druhny chodziły od domu do domu i prosiły o datki na potrzebujących6. Na polu działalności charytatywnej szczególnie zasłużył się Jan Bal, który podczas każdej akcji potrafił sam jeden zebrać parę kwintali ziemniaków7.
     Szczególnie ciężki okres dla ludności nastał w czasie okupacji hitlerowskiej. Wkraczające od Jordanowa wojska niemieckie spaliły 80 domów i zabudowań gospodarskich z całym dobytkiem. Bez dachu nad głową pozostało 429 osób, w tym 140 dzieci do 14 roku życia8. Pomoc charytatywna była w tym okresie utrudniona, zważywszy na ogromną biedę oraz dużą inwestycję jaką było rozpoczęcie odbudowy kościoła. Mimo że parafia potrzebowała funduszy na cele budowy, nie zapominała o potrzebujących i każdego miesiąca organizowała składkę na biednych9. Po zakończeniu wojny dzieło pomocy najuboższym prowadzone było w ramach tygodnia miłosierdzia, oraz powrócono do zwyczaju zbierania ofiar i datków po domach10. Należy jeszcze wspomnieć o pomocy pogorzelcom we wrześniu 1929 r. i w maju 1934, jak również o pomocy wysyłanej poza parafię. Wysyłano ofiary zebrane na składkę na potrzeby Ratunkowego Komitetu Arcybiskupiego w Krakowie (1932), a po wojnie na rzecz budującej się świątyni w Nowej Hucie - Bieńczycach11.
     To co zostało przedstawione jest tylko cząstką ogromnego dzieła pomocy potrzebującym, nie sposób jednak ogarnąć wszystkiego co parafia zrobiła, gdyż posiadamy tylko nieliczne informacje w postaci materiałów źródłowych".

------------------------------------------------------------

1 APSB, Kronika parafii, Rok 1924.
2 APSB, Ksiega Akcji Katolickiej, protokół z posiedzenia w dniu 4 XI 1931 r.
3 Tamże, posiedzenie 8 XI 1931.
4 Tamże, posiedzenie z 7 XI 1931.
5 Tamże, posiedzenie 17 IV 1932.
6 APSB, Ogł. t. 2, z dnia 15 VIII 1937 r.
7 APSB, Księga Akcji katolickiej, protokoły z 15 Xi 1935, 18 XI 1936, 29 X 1937, 18 X 1938, 17 II 1939.
8 APSB, T: Historia parafii, Spis pogorzelców  w Skomielnej Białej 3 IX 1939 r. w opracowaniu ks. Edwarda Fica.
9 APSB, Ogł. t. 3, z dnia 18 IV 1943, 16 V 1943, 18 VII 1943, 19 IX 1943, 17 X 1943, 17 XII 1943, 15 I 1944, 20 II 1944, 19 III 1944, 16 IV 1944, 21 V 1944, 3 VII 1944, 20 VIII 1944, 17 IX 1944, 29 XI 1944, 17 XII 1944.
10 APSB Ogł. t. 4, z dnia 3 IX 1946, 13 X 1946, 12 X 1947, 3 X 1948.
11 APSB, Ogł. t. 1, z dnia 10 IX 1929, 20 V 1934, Księga Akcji Katolickiej, posiedzenie w dniu 17 IV 1932, Ogł. t. 5, 13 X 1957.

Powyższy tekst to fragment pracy dypl. “Dzieje Parafii św. Sebastiana w Skomielnej Białej do roku 1975” ks. mgr Józefa Urbańczyka, udostępnionej na potrzeby strony "Powrót do korzeni".   (tedd55 - maj 2005).

POWRÓT DO GÓRY